Gönderen Konu: İSTATİSTİK {Deneme Sınavı}  (Okunma sayısı 3669 defa)

Çevrimdışı shade

  • Daimi Uye
  • *****
  • İleti: 392
  • Teşekkür: 31
İSTATİSTİK {Deneme Sınavı}
« : Kasım 05, 2008, 22:00:44 »
1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rassal örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir

B) Veri derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak ayrılabilir.

C) Bir olayın birim olması için ölçülmesi ya da sayılması yeterlidir.

D) Anakütleyi oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde olmayabilir.

E) Değişkenlerin aldıkları değerlere şık denir2) Okullara ilişkin aşağıdaki değişkenlerden hangisi süreklidir.?

A) Öğretmen sayısı

B) Sınıf

C) Binanın yüzölçümü

D) Eğitim türü

E) Dış cephenin rengi3) Aşağıda bir frekans dağılımına ilişkin –den az ve –den çok serileri verilmiştir.Sınıflar - den az - den çok

0-15 2 15

5-10 5 13

10-15 9 10

15-20 10 6

20-25 15 5Yukarıdaki tabloya göre sayısal değeri 15 -den küçük gözlem sayısı kaçtır?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 6

E) 134) 63, 62. 60, 61, 64, 66 Yukarıdaki serinin medyan değeri nedir?

A) 60

B) 60.5

C) 61

D) 62

E) 62.55) Bir madeni para 5 kez atıldığında 3 yazı ve 2 tura gelme olasılığı nedir?

A) 1/5

B) 3/5

C) 1/32

D) 8/32

E) 10/32

6) x, p=0,40 q= 0,60 olmak üzere Binom dağılmış bir tesadüfi değişkendir. X’in varyansı 2,4 ise n kaçtır?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 24

E) 257) Aritmetik ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değerinin dönüştüğü standart değerinin sağında kalan alan kaçtır?

A) 0.3943

B) 0.1057

C) 0.8943

D) 0.4152

E) 0.9863Aşağıdakilerden hangisi, ör*nek*lem is*ta*tis*tiklerinden ya*rar*lanarak ana kütle pa*ra**met*releri hakkında genelleme yap*ma sü**re*cini ifade etmektedir?

A) Örneklem İstatistiği

B) İstatiksel Yorumlama

C) Ana Kütle Parametreleri

D) Örneklem Parametreleri

E) Rassal Parametreler9) Anakütle ortalamasının %99.48 güvenle tahmin edilebilmesi için standart hatanın katsayısı ne olmalıdır?

A) 1.8

B) 2.0

C) 2.4

D) 2.6

E) 2.810) Bir meyve suyu fabrikasının üretim sürecinde 100 paket , rassal örneklem olarak seçilmiştir. Bu paketlerin ortalama hacmi 40 cl ve standart sapması 2 cl olarak hesaplanmıştır. Paketlenen meyve sularının ortalama hacmine ilişkin, yaklaşık olarak % 95 güven düzeyi için alt sınır değeri kaçtır ?

A) 39,723

B) 39.608

C) 38,621

D) 43.920

E) 40,27711) Bir okulun eğitim sisteminde yapılan değişikliğin 65 olan genel ortalamayı 72 çıkartıp çıkarmayacağı araştırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12) Ana kütle ortalamasının 40’a eşit olup olmadığının araştırılmasında kullanılan 150 birimlik örneğin ortalaması 36, standart hatanın tahmini değeri 4 olarak bulunmuştur. Örnek ortalaması hangi standart değere dönüşür?

A)-2

B)-1

C)0

D)1

E)2

--------------------------------------------------------------------------------


13. ve14. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ!


--------------------------------------------------------------------------------


13) İki ilacın aynı hastalığa et*ki*lerini karşılaştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada hastaların durumuna göre aşağıdaki elde edilmiştir.


Yukarıdaki tabloya göre ilacın hastalığa etkileri arasında fark olup olmadığı 0,010 anlam düzeyinde test edilirken Ho red bölgesi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 3.84

B) 9,21

C) 6.63

D) 11.34

E) 13.27

14) A ilacını kullanarak İyileşmeyen hastaların beklenen frekansı kaçtır?

A) 15

B) 45

C) 50

D) 22.5

E) 2015) Aşağıdakilerden hangisi azalan bir fonksiyondur?

A) y = 2x - 5

B) 3y = 4x

C) y=6x-4

D) y = -x+2

E) y = 516) x y

2 4

4 3

6 2

8 1Yukarıdaki seriler için toplam xy kaçtır

A) 200

B) 210

C) 40

D) 50

E) 6017) Aşağıdaki korelasyon katsayısı değerlerinden hangisinde, serpilme diyagramındaki noktalar regresyon doğrusuna en yakın konumdadır?

A) –0,95

B) –0,20

C) 0

D) 0,25

E) 0,701 Bir araştırmada regresyon katsayıları (eğim), bxy= - 0.10 ve byx= 0.80 bulunmuş ise korelasyon katsayısı (r) kaç olarak hesaplanabilir?

A) 0.08

B) 0.28

C) -0.28

D) 0

E) -0.08
Yıl
Fiyat

1989 200
1990 250
1991 400
1992 460

19) Bir malın fiyatı bir önceki yıla göre %40 artmıştır. Bu yıl ki fiyat 420 lira ise ,önceki yılın fiyatı nedir?

A) 300

B) 320

C) 400

D) 420

E) 55020) 1989 yılını esas alan 1991 yılı indeks değeri kaçtır?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

E) 25021) 1992 yılı zincirleme indeks değeri kaçtır?

A) 100

B) 110

C) 115

D) 120

E) 12522) Bir x değişeninin iki değeri x1=80 ve x2=96 olsun. x2'nin x1'e göre indeksi nedir?

A) 83,3

B) 82,1

C) 177,4

D) 120

E) 14523) 4maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin Paasche fiyat indeksi 120.15, Laspeyres fiyat indeksiyle 124.25 olarak hesaplanmıştır. Fisher fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 118,15

B) 122,18

C) 165,625

D) 148,759

E) 182,16524) Zaman serilerindeki düzensiz değişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Trend Bileşeni

B) Rassal Bileşeni

C) Mevsimsel Bileşen

D) Konjonktürel Bileşen

E) Kartezyen Bileşen25) Bir mevsimsel değişmenin maksimum ve minimum noktası arasındaki yükseklik farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Dalga Şiddeti

B) Dalga Uzunluğu

C) Dalga Boyu

D) Dalga Eşitliği

E) Dalga Bileşeni26) Zaman serilerinde etkisi mutlaka gözüken bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trend

B) Konjektür

C) Mevsimsellik

D) Rassal

E) İş günü farklılığı


Cevaplar:

1. D -
2. C -
3. A -
4. E -
5. E -
6. B -
7. C -
8. A -
9. E -
10. B -
11. A -
12. B -
13. B -
14. D -
15. D -
16. C -
17. A -
18. D -
19. A -
20. D -
21. C -
22. D -
23. B -
24. B -
25. A -
26. D -