Gönderen Konu: UYGARLIK TARİHİ ünite-ünite çalışma soruları  (Okunma sayısı 4948 defa)

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
UYGARLIK TARİHİ
ÜNİTE 1(DÜNYANIN OLUŞUMU VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)

1.İnsanı ve insanın atalarını kapsayan homininlerin diğer primatlardan ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)İki ayak üzerinde dik duruş B)Beyin hacmi C)Beslenme biçimi D)Kas yapısı
E)Toplu halde yaşaması

2.Tarihi dönemleri tarih öncesi dönemlerden ayıran ölçüt hangisidir?
A)Tarımın başlaması B)Sanat eserlerinin yapılması C)Yazının bulunması
D)Taş aletlerin yapılması E)Ticaretin gerçekleşmesi

3.Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik tarihleme yöntemidir?
A)Karbon 14 B)Ağaç halkaları C)Termolüminesans D)Tabakalanma E)Potasyum-argon

4.Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik yani Eski Taş Çağı insan yaşamının özelliklerinden değildir?
A)Taş aletlerin yapılması B)İlk sanat ürünlerinin ortaya çıkması
C)Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeleri D)Toprağa yerleşmeleri
E)Küçük gruplar halinde yaşamaları

5.Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağda kullanılan aletlerden değildir?
A)A) El baltaları B)Taş bıçaklar C)Saban D)Ok uçları E)Mızrak uçları

6.Taş aletler yaptıkları için ilk insan türü olarak kabul edilen ve “becerikli insan” anlamına gelen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Homo habilis B)Homo erectus C)Homo sapiens D)Homo neanderthalensis
E)Homo Heidelbergensis

7.Ortadoğu ve Doğ Akdenizde yaşayan Orta Taş Çağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Epipaleolitik B)Kalkolitik C)Neolitik D)Altpaleolitik E)Orta Kalkolitik

8.Aşağıdakilerden hangisi neolitik çağın özelliklerinden değildir?
A)Tarımın keşfedilmesi B)Hayvanların evcilleştirilmesi
C)Çanak çömlek yapımının başlaması
D)Ağaç dalları,kamışlar ve çamurlu yuvarlak kulübeler yapılması E)Tapınak ekonomisi

9.Uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yassı balta B)Çanak çömlek C)Obsidyen D)Olta E)Çakmak taşı

10.Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda görülen neolitik yerleşimlerden değildir?
A)Caferhöyük B)Göbekli tepe C)Çayönü D)Hacılar E)Jeriko

11.Aşağıdakilerden hangisi neolitik çağda yetiştirilen tarım ürünlerinden değildir?
A)Buğday B)Arpa C)Mercimek D)Nohut E) Pamuk

12.aşağıdakilerden hangisi kalkolitik çağın özelliklerinden değildir?
A)Köylerin kentlere dönüşmesi B)Ekonomik çıkar bölgeleri oluşması
C)Ölülerin evlerin tabanlarına gömülmesi D)Artı ürün türemesi ve depolanması
E)Sulu tarımın başlaması

13.Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan bakır çağdır?
A)Paleolitik B)Mezolitik C)Neolitik D)Kalkolitik E)Epipaleolitik

14)Üç Çağ sisteminin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taş Çağı-Bakır Çağı-Tunç Çağı B)Taş Çağı-Tunç Çağı-Demir Çağı
C)Bakır Çağı-Tunç Çağ-Kalay Çağı D)Tunç Çağı-Taş Çağı-Demir Çağı
E)Taş Çağı-Demir Çağı-Tarım Çağı

15.Ateş bilinçli olarak kullanılan ilk insan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Homo sapiens B)Homo erectus C)Homo neanderthalensis D)Homo Heidelbergensis E)Homo habilis

16.Bütün dünyadaki insan topluluklarının DNA örnekleri incelendiğinde genetik açıdan en büyük çeşitliliğin bulunduğu;bu nedenle modern insanın en uzun süre yaşadığı ve evrimleştiği kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A)Avrupa B)Asya C)Avustralya D)Amerika E)Afrika

17.Tarih öncesi çağlarda alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmamıştır?
A)Taş B)Kemik C)Kemik D)Boynuz E)Demir

18.İlk defa ölülerini gömen insanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Homo sapiens B)Homo heidelbergensis C)Homo neanderthalensis D)Homo Habilis E)Homo erectus

19.Bakır Çağı da denilen Kalkolitik Çağın hangi tarihte sona erdiği kabul edilir?
A)İ.Ö.500 B)İ.Ö.8000 C)İ.Ö.200 D)İ.Ö.3500 E)İ.Ö.6000

20.Uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilen ilk devletler aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortaya çıkmamıştır?
A)Mezopotamya B)Avustralya C)Mısır d)Çin E)Orta Amerika

1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-A 7-A 8-E 9-C 10-E 11-E 12-C 13-D 14-B 15-B 16-E 17-E 18-C
19-D 20-B


ÜNİTE 2(ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ VE UYGARLIĞI)
1.Erken Hanedanlar döneminde kral yönetimindeki Sümer kent devletlerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilmez?
A)Uruk B)Ur C)Kiş D)Lagaş E)Babil

2.İ.Ö.2.bin yılın başlarında yükselen ve oluşturdukları geniş ticaret ağı ile Mezopotamya kültürünün farklı bölgelere yayılmasına ve kültürlerin Mezopotamyaya taşınmasına neden olan toplum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Babiller B)Amurrular C)Asurlular D)Sümerler E)Akkadlar

3.Yeni Babil Devleti döneminde,yeni yıl şenliklerinde kullanılan tören yoluna açılan ünlü eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)Babil kulesi B)Akbabalar steli C)Gudeanın heykeli D)İştar Kapısı E)Asma bahçeleri

4.Agadenin Kralı,Dört Bir Yanın Hükümdarı,Evrenin hükümdarı gibi unvanları kullanan kral aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nabukadnezar B)I.Sargon C)Ur-Nammu D)Naram-Sin E)Eannatum

5.Aşağıdaki kanunlardan hangisi Sümerce yazılmamıştır?
A)Ur-Nammu Kanunu B)Ana-İttişu Kanunu C)Lipit-İstar Kanunu D)Orta Assur Kanunu
E)Urukagina Kanunu

6.Sümer kanunlarının eskisi olarak kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Urukagina Kanunu B)Hammurabi Kanunu C)Eşnunna Kanunu D)Ur-Nammu Kanunu
E)Ana-İttişu Kanunu

7.Tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu,kütüphane ve arşiv işlevi de gören Mezopotamya yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asma bahçeleri B)Babil kulesi C)Akbabalar steli D)İştar kapısı E)Ziggurat

8.Çivi yazısı ile yazılan ilk yazılı belgeler hangi dilde yazılmıştır?
A)Akkadca B)Sümerce C)Assurca D)Babilce E)Kaldece

9.Aşağıdakilerden hangisi Kahramanlık Çağı(Tufan Öncesi)krallarla ilgili Sümer destanlarından değildir?
A)Yaradılış B)Gılgamış C)Lugalbanda D)Ninurta E)Tammuz

10.Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Eski Mezopotamyada matematiksel çalışmalardan değildir?
A)Altmış tabanlı sayı sistemi B)Çarpım cetvelleri
C)Birinci ve ikinci dereceden denklem çözümleri D)Ay takvimi kullanmaları
E)Çeşitli geometrik şekillerin alan ve hacim hesapları

11.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mezopotamya’da yerleşik yaşama geçildikten sonra görülen teknolojik değişimlerden değildir?
A)Çiftçilik B)Çömlekçilik C)Dokumacılık D)Camcılık E)Avcılık

12.Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamyalı toplumların uygarlığa katkılarından değildir?
A)Çömlekçi çarkı B)Araba tekerleği C)Yel değirmeni D)Saban E)Yelkenli tekne

13.Sümerlerden farklı olarak kent devletlerinden ziyade Evren ve Dünya Krallığı kavramını Mezopotamyaya getiren kavim hangisidir?
A)Hititler B)Akkadlar C)Babilliler D)Asurlular E)Gutiler

14.Anadolunun yazı ile tanışması ve tarihi çağlara girmesi hangi toplumun tüccarları sayesinde olmuştur?

A)Akkad B)Sümer C)Babil D)Mitanni E)Assur

15.Assurlu katiplere Sümerce öğretmek için Sümerce-Akkadca olarak iki dilli yazılan ve 11 tablet halinde bulunan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hammurabi kanunu B)Ana-İttişu kanunu C)Eşnunna kanunu D)Ur-Nammu kanunu E)Urukagina kanunu

16.Mezopotamya’nın en önemli mimari eserlerinden olan tapınak-ev anlamına gelen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Piramit B)İştar kapısı C)Ziggurat D)Naram-sin’in zafer steli E)Akbabalar steli

17.Mezopotamya’da tanrılara veya tanrılaştırılmış krallara ölçülü veya kafiyeli olarak yazılmış övgü(kaside)ler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A)Epik eserler B)Didaktik eserler C)Destanlar D)Öğretici eserler E)Liturjik eserler

18.Bir haftayı yedi gün kabul eden ve ilk hafta sonu tatilini başlatan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akkadlar B)Sümerler C)Asurlular D)Mısırlılar E)Babilliler

19.Zamanla ilgili çalışmalardan hangisi Mezopotamyada görülmemiştir?

A)Zamanın 60 dakikalık saatlerle ölçülmesi
B)Ay takviminin kullanılması
C)İlk defa gün kavramını geliştirmeleri
D)Güneş saatleri yapmaları
E)Güneş takviminin kullanılması

20.Eski Mezopotamya’da tıp biliminin gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kahinliğin yalnızca rahiplere özgü olması
B)Çeşitli maddeleri hastalık tedavisinde kullanmaları
C)Doğa üstü ve sihirli güçlere inanmaları
D)Tedavide su ve masajdan yararlanmaları
E)Hastalıların tedavisinde cerrahi yönteme başvurmaları

1-E 2-C 3- D 4-D 5-D 6-A 7-E 8-B 9-E 10-D 11-E 12-C 13-B 14-E 15-B 16-C 17-E 18-B 19-E 20-C
ÜNİTE 3(ESKİ MISIR TARİHİ VE UYGALIĞI)
1.Aşağıdakilerden hangisi Erken Dönemde Eski Mısır’da meydana gelen gelişmelerden değildir?

A)Aşağı ve Yukarı Mısır krallıklarının birleşerek merkezi devleti oluşturmaları
B)Hiyeroglif yazının geliştirilmesi
C)Daha sonraki dönemlerde kullanılacak krallık sisteminin oluşturulması
D)Coser’in basamaklı piramitinin yapılması
E)İlk kadın firavunun ortaya çıkması

2.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır tarihinde yaşanan üç ara dönemin nedenlerinden değildir?
A)Hiksos istilası B)Eyalet valilerinin bağımsız davranmaları
C)Firavunların Ra’nın Oğlu ünvanını kullanmaya başlaması D)Rahiplerin güç kazanması E)Firavunların otoritelerini kaybetmeleri

3.Eski Mısır Tarihinde Huri kökenli Hiksoslar hangi dönemde Mısırı ele geçirip 15.sülaleyi kurmuşlardır?

A)Erken dönem B)Eski Krallık Dönemi C)Orta Krallık Dönemi D)Yeni Krallık Dönemi E)Geç Dönem

4. 3.sülale döneminde vezir İmhotep tarafından Sakkara’da basamaklı ilk piramit hangi firavun için yaptırılmıştır?

A)Menes B)Coser C)Kefren D)Keops E)Snefru

5.Aşağıdaki firavunlardan hangisinin bir piramiti bulunmaz?

A)Keops B)Kefren C)Mikerinos D)II.Ramses E)Snefru

6.Yeni krallığın en parlak dönemi hangi firavun zamanında gerçekleşmiştir?

A)I.Tutmosis B)Haçepsut C)II.Tutmosis D)III.Amenofis E)IV.Amenofis

7.Eski mısır tarihinde aşağıdaki tabakalardan hangisi bulunmazdı?

A)Memurlar B)Rahipler C)Çiftçiler D)Zanaatkarlar E)Serfler

8.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısırda görülen bilimsel çalışmalardan değildir?

A)365 günlük Güneş yılı geliştirmeleri B)Kırıkları ve açık yaraları iyileştirmeleri
C)Ay takvimini kullanmaları D)Güneşin gölge uzunluğuna göre saati tespit edebilmeleri
E)Pi sayısını gerçek değerine çok yakın hesaplamaları

9.Mısır yazılı belgelerinde zamanla hiyeroglif işaretlerinin kısaltılmasıyla tümüyle farklı biçimde ortaya çıkan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hiyeratik yazı B)Piktogram C)Kopt yazısı D)çivi yazısı E)Fenike yazısı

10.Eski Mısır Tarihinde gerek siyasal gerekse ekonomik bakımdan özel bir önemi olmayan toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Memurlar B)Valiler C)Çiftçiler D)Köleler E)Rahipler

11.Mısırlıların İ.Ö.3000’lerde geliştirdikleri Dünya Kültür Tarihi açısından önemli olan takvimi aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A)Amon inancına B)Ülkenin konumuna C)Nil nehrinin periyodik taşkınlarına
D)İklim değişkenlerine E)Güneş tanrısı inancına


12.Mısırlılar yazı yazmada aşağıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

A)Kil tablet B)Ceylan derisi C)Mağara duvarları D)Papirus E)Kağıt

13.Kendisine ait bir mezar piramiti bulunmayan firavun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eknaton B)Ra’cedef C)Coser D)Snefro E)Kefren

14.Eski Mısır tarihindeki ilk kadın firavun Haçepsut’un yaşadığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Erken Dönem B)Eski Krallık C)Orta Krallık D)Yeni Krallık E)Geç Dönem

15.İ.S.3.yüzyıldan itibaren demotik yazının yerine kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kopt yazısı B)Duvar yazısı C)Hiyeratik yazı D)Çivi yazısı E)Piktogram

16.Ön cephesinde kayalara oyularak 20 metre yüksekliğinde oturur durumda 4 kral heykeli bulunan ve II.Ramses tarafından yaptırılan tapınağın bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Abu Simbel B)Karnak C)Güneş Tapınağı D)Mentuhopet Tapınağı E)Luksor

17.Mısırlı mimarların henüz tam bir piramit yapmayı başaramadıkları için, üst kısmının eğilimi artırılarak bitirilen ve bu nedenle “eğri piramit” olarak adlandırılan piramitin hangi firavun adına yapılmıştır?

A)Coser B)Mikerinos C)Snefru D)Keops E)Kefren

18.Sözcük anlamı “büyük ev “olan firavun sözcüğünün kral anlamında hangi krallık döneminden itibaren kabul görmüştür?

A)Geç Dönem B)Yeni Krallık Dönemi C)Orta Krallık Dönemi D)Eski Krallık Dönemi E)Erken Dönem

19.Hititlerle yapılan Kadeş Savaşı sonucu, tarihin devletler arası ilk yazılı antlaşmasını yapan firavun aşağıdakilerden hangisidir?

A)IV.Amenofis B)II.Ramses C)Tutankamon D)III.Rames E)I.Rames

20.Mısır krallarının İ.Ö.3000’lerde kerpiçten yapılmış mezarları aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mastabalar B)Kaya mezarları C)Basamaklı piramitler D)Lahitler E)Gerçek Piramitler

1-E 2-C 3-C 4-B 5-D 6-D 7-E 8-C 9-A 10-D 11-C 12-D 13-A 14-D 15-A 16-A 17-C 18-B 19-B 20-A

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Ynt: UYGARLIK TARİHİ ünite-ünite çalışma soruları
« Yanıtla #1 : Mart 17, 2012, 17:01:06 »
ÜNİTE 4(ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI)

1.Anadolu’da Paleolitik Çağ’ın en eski yerleşimleri hangileridir?
A)Beldibi-Öküzini B)Karataş-Gölköy C)Yarımbugaz-Karain D)Altındere-Gavurini E)Çubuksuyu-Çatalca

2.Anadolu’da Kalkolitik Çağ’da aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

A)İlk kullanılan maddenin bakır olması B)Tamamen tarımcı topluluklar ortaya çıkması
C)Taş aletlerin giderek azalması D)Özgün boya bezemeli çanak çömleğin ortaya çıkması
E)Avcılık ve toplayıcılıkla geçinilmesi

3.Erken Tunç Dönemi’nin sonlarında Orta Anadolu’da etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen ve en önemli özelliği Kral Mezarları olarak adlandırılan 13 gömünün bulunduğu yerleşim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Troya B)Kültepe C)Norşuntepe D)Alacahöyük E)demirci höyük

4.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A)Anadolu’da ilk kez kullanılan çömlekçi çarkı
B)Kağnı biçiminde dört tekerlekli araba
C)Anadolu’da yazıyla birlikte tarihi çağların başlaması
D)Hitit Devleti’nin kurulması
E)Anadolu’ya ticaterle birlikte giren yazı

5.Eski Hitit Devleti aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur?

A)Demir Çağı B)Bakır Taş Çağı C)Orta Tunç Çağı D)Yeni Taş Çağı E)Yontma Taş Çağı

6.Aşağıdakilerden hangisi Eski Hitit Devleti krallarından değildir?

A)Anitta B)I.Sargon C)I.Hattuşili D)Telepinu E)I.Murşili

7.Aşağıdakilerden hangisi Hitit İmparatorluk Çağı ya da Yeni Hitit Devleti krallarından biri değildir?

A)II.Tudhaliya B)I.Şuppiluliuma C)II.Murşili D)II.Muvatalli E)Anitta

8.Tarihin bilinen ilk büyük antlaşması olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

A)Hitit ve Mısır B)Assur ve Babil C)Lidya ve Kimmer D)Sümer ve Akkad E)Urartu ve Assur

9.Aşağıdakilerden hangisi Urartu kralı değildir?

A)I.Sarduri B)Minua C)I.Argişti D)İşpuini E)Kyros

10.Başka bir yerde saptanamayan yoğunluk nedeni ile Urartu Krallığına, Hidrolik Krallık adını verilmesini sağlayan bayındırlık faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gelişmiş maden işletmeciliği B)Sarp kayalara inşa edilen kaleler
C)100’e kadar yaklaşan sulama tesisi D)Sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan yollar
E)Tanrıları için yapılan tapınaklar
11.Bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Asur ile diğer yandan Batı Anadolu sahilleri ve kıta Yunanistan ile ilişkiye giren, Anadolu’nun İlk Demir Çağ kralı olarak haklı bir üne sahip olan Frig kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordions B)II.Sargon C)Midas D)I.Hattuşili E)Kroisos

12.Devlete Lidya,başkente de Sardis denilmeye başlanması hangi kral zamanında gerçekleşmiştir?

A)Gyges B)Alyattes C)Kroisos D)Mermnad E)Maion

13.Erken Neolitik Çağ’da binden fazla konuta sahip olduğu bilinen Yakın Doğu’nun en büyük kasabalarından olup,köy aşamasını geçip, kent uygarlığı yaratmış olan Konya yakınlarında bulunan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çayönü B)Köşkhöyük C)Yumuktepe D)Çatalhöyük E)Bademağacı

14.Feodal ve Teokratik bir yapıya sahip olan Hitit Devleti’nde, krallar aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmışlardır?

A)Panku B)Tavananna C)Firavun D)Güneşin oğlu E)Tabarna

15.İ.Ö.9.yy.’ın ortalarında başkenti Tuşpa olan Van bölgesinde kurulmuş devletin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidya B)Pers C)Urartu D)Assur E)Hitit

16.Assurlu tüccarların belirli bir serbestlik içinde yaşayıp ticaret yaptıkları ve liman ya da rıhtım anlamına gelen yerleşmelerin adı nedir?
A)Karum B)Sfenks C)Vabartum D)Tümülüs E)Stel

17. Lidya Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gordion B)Sardis C)Tuşpa D)Hattuşa E)Uruk

18.Antik batı kaynaklı bilgilere göre Frigler Anadoluya hangi bölgeden göç etmiş topluluklardan oluşur?
A)Mezopotamya’dan gelen Samirler B)Denizden gelen Hiksoslar C)İran’dan gelen Persler
D)Makedonya ve Trakya’dan boğaz yolu ile gelen Traklar E)Kafkasyadan gelen Kimmerler

19.Friglerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gordion B)Tuşpa C)Hattuşa D)Sardis E)Babil

20.Anadolu’da Friglerden önce görülmeyen, kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap yada taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak yada taştan mezar anıtının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Höyük B)Fasad C)Mastaba D)Tümülüs E)Piramit

1-C 2-E 3-D 4-D 5-C 6-B 7-E 8-A 9-E 10-C 11-C 12-A 13-D 14-E 15-C 16-A 17-B 18-D 19-A 20-D

ÜNİTE 5(ORTA ASYA VE İRAN UYGARLIKLARI)

1.Doğu Asya tarihinde iki büyük devlet arasında imzalanan İ.Ö.201 tarihli Pai-Teng antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?

A)Pers ve Makedon B)Hitit ve Mısır C)Roma ve Hun D)Hun ve Çin E)Yunan ve Pers

2.Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun hükümdarlarından değildir?

A)Teoman B)Mete C)Ki-ok D)Chün-Chen E)Atilla

3.Hunlardan önce Orta Asya’da yaşayan göçebe Türklerin evcilleştirdikleri hayvanlar içinde en çok önem verdikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sığır B)Deve C)At D)Koyun E)Ren geyiği

4.Gök tanrı tarafından Hun hükümdarlarına verdiği inanılan devleti yönetme yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şanyü B)Erkin C)Kut D)Yabgu E)Kağan

5.Orduda ilk defa onluk teşkilat olarak adlandırılan ve bugünde kullanılan sistemi ilk olarak ortaya koyan Hun Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teoman B)Mete C)Ki-ok D)Çi-çi E)Chün-Chen

6.Eski Türk inancında, anlamı “gök” veya “gök tanrısı” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tengri B)Şaman C)Köni D)sagu E)Töre

7.İlk yazı işaretini taşıyan tabletlerin kullanılması ile İran’da tarih Çağları ilk olarak hangi toplumda başlamıştır?

A)Assur B)Elam C)Med D)Pers E)Kassit

8.Med Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekbatana B)Nineve C)Babilonya D)Susa E)Persepolis

9.Pers İmparatorluğu’nun kurucusu hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A)II.Kambyses B)I.Darius C)II.Kyros D)Kyserkses E)I.Artakserkes


10.Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Pers Kralı Kserkses zamanında gerçekleşmemiştir?
A)Ordusunu Çanakkale Boğazı’ndan, gemilerle yaptırdığı bir köprüden geçirmesi
B)Termopilai geçidinde Spartalı askerleri yenmesi
C)Salamiste Yunan donanmasına yenilmesi
D)Plataya da Yunanlılara karada yenilmesi
E)Maraton savaşında Yunanlılara yenilmesi

11.Aşağıdaki eserlerden hangisi Pers mimarı ve sanatında görülmez?
A)Saray B)Yol C)Kabartma D)Heykel E)Tapınak

12.İ.Ö. 490 yılında Pers ordusunun sayıca kendisinden az olan Atina’lılara yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Termopilai geçidi savaşı B)Salamis deniz savaşı C)Plataya savaşı D)Maraton savaşı
E)İssıs savaşı

13.İ.Ö.214’lerde yapılan Çin Seddi hangi toplumun akınlarını engellemek ve Çin İmparatorluk sınırlarını belirlemek üzere yapılmıştır?
A)Persler B)Hunlar C)Hintliler D)Japonlar E)Koreliler

14.Hunlarda kağan başkanlığında toplanan ve boy beylerinden oluşan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A)Erkin B)Oymak C)İlteber D)Toy E)Kut

15.Türklerin bilinen ilk alfabesi Orhun alfabesi ile yazılmış Orhun-Yenisey kitabeleri hangi Türk toplumu tarafından dikilmiştir?
A)Asya Hunları B)Hazarlar C)Göktürkler D)Avrupa Hunları E)Uygurlar

16.Elam Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Susa B)Persepolis C)Ekbatana D)Nineve E)Babilonya

17.Mısır’ı Pers İmparatorluğu’na kazandıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)II.Kabyses B)I.Darius C)Kserkses D)II.Artakserkses E)III.Darius

18.Perslerde,eyaletlerin başında görevlendirilen valilere hangi ad verilir?
A)Satrap B)Dörtler kurulu C)Bilgeliğin hükümdarı D)Karanos E)Başkatip

19.Zerdüşt dininde sözcük anlamı bilgeliğin hükümdarı olan tanrı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anakitra B)Mithra C)Huban D)Ahuramazda E)İnşuşinak

20.Darius’un Lidyalıları örnek alarak kendi adına bastırdığı altın paralara ne ad verilmiştir?
A)Sikke B)Siglos medikos C)Dekadron D)Lira E)Dareikos

1-D 2-E 3-C 4-C 5-B 6-A 7-B 8-A 9-C 10-E 11-E 12-D 13-B 14-D 15-C 16-A 17-A 18-A 19-D 20-E