Aöf Bölümler > 4.Sınıf

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI

(1/1)

zyndan:
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2004-2005 ARA SINAV SORULARI
1. Türkiye'de is. süresinin ilk kez sekiz saatle sınırlandırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecelle B) Belediyeler Kanunu C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) 3008 sayılı İş Kanunu E) Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

2. Aşağıdakilerden hangisi 1833 yılında çıkarılan Fabrikalar Yasası'nın ele aldığı konulardan biridir?
A) Kadın ve çocukların maden ocaklarında çalıştırılmasının yasaklanması
B) 18 yaşın altındaki çocukların gece çalıştırılmasının yasaklanması
C) Fabrikalarda işyeri hekim bulundurma zorunluluğunun getirilmesi
D) Kaza ve meslek hastalıkları için sigorta sisteminin getirilmesi
E) Kazaya uğrayanlara tazminat ödenmeye başlanması

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu bilimsel esaslara dayanarak ilk ele alan bilim adamı kimdir?
A) Tissot B) Heredot C) Eflatun D) Ramazzini E) Patissier
4. Türkiye'de Tanzimat'tan önceki dönemde çalışanlara ve ailelerine gerektiğinde yardım eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malulin örgütü B) Yaşlılık, ölüm sandığı C) Teavün sandığı
D) Yardımlaşma örgütü E) Acazet-i hal sandığı

5.Titreşim, yoğun gürültü ve koku gibi faktörlerin Çeşitli iş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına yol açması nedeniyle, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun önem kazanması aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilebilir?
A) Teknik zorunluluklar B) Finansal zorunluluklar
C) Fiziksel zorunluluklar D) Sosyal zorunluluklar E) Ekonomik zorunluluklar

6. İşçinin iş kazası sonucunda olası bir terfi imkânını kaybetmesi, İşçi ve ailesi İçin ortaya çıkan kayıplardan hangisine bir örnektir?
A) Çalışma gücünde kayıplar
B) Gelir düzeyinde azalmalar
C) Psikolojik sorunlardaki artışlar
D) Meslekte kazanma gücünde kayıplar
E) Sosyal statüdeki azalmalar

7.İşyerlerini işin yürütülmesi ile ilgili tehlikelerden korumak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalara ne ad verilir?
A) İş koruması B) Güvenlik koşulları
C) İşçinin korunması D) İşçi sağlığı E) İş güvenliği
8- Mahkeme masrafları işverenler açısından ne tür maliyetler içinde yer alır?
A) Doğrudan maliyet B) İdari maliyet
C) Dolaylı maliyet D) Üretim maliyeti E) Sigortalanmamış maliyet

9. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kendilerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmalarına yol açan fizyolojik faktörlerden biri değildir?
A) Yorgunluk B) Görme bozukluğu C) Algılama hızı
D) Uykusuzluk E) Boy ve kilo arasındaki dengesizlik
10. Aşağıdakîlerden hangisi üretim organi¬zasyonuna bağlı kaza nedenlerinden biridir?
A) Gürültü B) Atmosfer ve basınç
C) İstatistiksel çalışmaların azlığı
D) İşyerlerinin küçük ölçekli olması
E) Tecrübe

11. Aşağıdakîlerden hangisi mesleki deri hastalık¬larının görüldüğü işlerden biri değildir?
A) Çimento işleri C) Makine yağlama işleri
B) İnşaat işleri D) Nikel kaplama işleri E) Mobilya kaplama işleri

12.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk ve sosyal güvenlik hukuku açısından bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilme nedenlerinden biri değildir?
A) Hastalığın vücut bütünlüğünün ihlali veya ölüme yol açmış olması
B) Hastalığın birden bire ortaya çıkmış olması
C) Bir rahatsızlığın ortaya çıkmış olması
D) Hastalık ile yapılan iş arasında illiyet bağının olması
E) Hastalığın dıştan gelen bir sebeple ortaya çıkmış olması
13.Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde kimyasal maddelerin yol açtığı meslek hastalıklarına karşı alınabilinecek önlemlerden biridir?
A) Koruyucu krem kullanılması C) Islak çalışma yöntemlerinin kullanılması
B) Eldiven kullanılması D) Kişisel temizliğe önem verilmesi
E) Çalışma süresince dozimetre kullanılması


14.Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada işletmeler tarafından başvurulan yöntemlerden biri değildir?
A) Mevzuat hazırlama C) İş güvenliği disiplinini sağlama
B) Mühendislik revizyon D) İnandırma ve özendirme
E) İşe uygun işçi seçme

15. İşyerlerine ait işçî sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekti koşulları ve standartları mevzuatlarla düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) İşverenlerin C) İşçilerin E) Bölüm şeflerinin
B) Sendikaların D) Devletin

16. Aşısı olmayan ve meslek hastalıklarına yol açabilen hastalıklardan işçileri koruyabilmek amacıyla serum kullanılması uygulamasına ne ad veri lî r?
A) Aşılama B) Seroprofilaksi C) Portör arama
D) Erken tanı çalışması E) Kemoprofilaksi

17. Aşagıdakilerden hangisi ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
A) Ticaret Bakanlığı C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Belediyeler D) Sağlık Bakanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı

18.Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlardan biridir?
A) Ticaret Kanunu C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) Tatil-i Eşgal Kanunu D) Emekli Sandığı Kanunu E) Sendikalar Kanunu

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşılan sorunlardan biridir?
A) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemelerin yetersiz olması
B) Rehabilitasyon çalışmalarına büyük harcamalar yapılması
C) İlgili kurum ve kuruluşların az sayıda olması
D) Üretim sisteminin büyük ölçekli işletmelere dayanması
E) Rakamsal verilere ulaşmanın güç olması

20. İş güvenliğiyle ilgili yürürlükte bulunan mevzuatın dayandığı temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu B) Sosyal Sigortalar Kanunu C) Ticaret Kanunu
D) İş Kanunu E) Belediyeler Kanunu

21. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile belirlenen sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
A) Klasik liberalizmi savunmak ve uygulamak B) Sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamak
C) Kişilerin özgürlüğünü geliştirmek D) Sosyal güvenliği devlet güvencesi altına gerçekleştirmek
E) İş güvenliği mevzuatını yenilemek, geliştirmek, mevzuatın uygulanmasını denetlemek

22.İş güvenliği önlemlerini alma borcunu yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar aşagıdakılerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Cezai, mali ve idari yaptırımlar C) Hukuki ve mali yaptırımlar
B) Hukuki, idari ve cezai yaptırımlar D) İdari ve mali yaptırımlar
E) Cezai ve idari yaptırımlar

23.Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Anayasada yer alan düzenlemeler
hangi niteliktedir?
A) Butlan hukuk kuralı niteliğinde B) Nisbi emredici hukuk kuralı niteliğinde
C) Batıl emredici hukuk kuralı niteliğinde D) Kısmi emredici hukuk kuralı niteliğinde
E) Emredici hukuk kuralı niteliğinde

24. Aşağıdakilerden hangisi; işçi ile işveren arasında kişisel bir ilişki kurulmasına ve işçinin işverene bağımlı hale gelmesine neden elan akitlerden biridir?
A) Nakliye akdi B) İstisna akdi C) Vekalet akdi D) Hizmet akdi E) Neşir sözleşmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanunu'nun işverene işçiyi gözetme borcu çerçevesinde yüklediği görevlerden biridir?
A) İş kazasına uğrayan sigortalıyı Sosyal Sigortalar Kurumu işe el koyuncaya kadar işyerinde bekletmek
B) İşçiye koruyucu araç ve gereç sağlamak
C) Çalıştırdıkları sigortalıların primlerini kuruma yatırmak
D) İşyerinde çocuk bakım yerleri açmak
E) İşe uygun işçi çalıştırmak

26. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu'nun 332. maddesi ne göre, işverenin gözetim borcu kapsamındaki önlem alma yükümlülüklerinden biri değildir?
A) İşçilere sendika kurma hakkının sağlanması
B) İşin amacına uygun çalışma yeri sağlanması
C) Sağlığa uygun yatacak yer sağlanması
D) Sağlığa uygun çalışma yeri sağlanması
E) İşyeri tehlikelerine karşı işçilerin korunması

27. Belediyeler Kanunu'na göre, belediyeler işyerlerinde hangi konularda denetim yapma yetkisi ne sahip değildir?
A) Yangın için gerekli önlemlerin alınması
B) İşçilerin SSK'na muayene için gitmesi
C) Ocak ve bacaların gerekli fenni muayenelerinin yapılması
D) Makine ve motor bakımlarının yapılması
E) Elektrik ve aydınlatma tesisatının uygun olması
28. İşverenin, işçiyi gözetme borcuna aykırılıktan doğan tazminat davalarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 E) 11

29. Zorunlu su hakkı aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisine dayanmaktadır?
A) Akdi sorumluluk
B) Kusur sorumluluğu
C) Sebep sorumluluğu
D) Haksız fiil sorumluluğu
E) Hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk

30. Kendi ihmali sonucunda başkasına zarar veren kişinin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk
B) Kusursuz sorumIuluk
C) Kusurdan kaynaklanan sorumluluk
D) Tehlike sorumluluğu
E) Kanun hükümlerinden kaynaklanan sorumluluk

CEVAPLAR1-E 11-E 21-A
2-B 12-B 22-B
3-D 13-C 23-E
4-C 14-A 24-D
5-A 15-D 25-C
6-B 16-B 26-A
7-E 17-A 27-B
8-A 18-C 28-D
9-C 19-E 29-E
10-D 20-D 30-C

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2007-2008 ARA SINAV SORULARI
1. Türkiye'de cumhuriyet döneminde ilk kez, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu ayrıntılı ve sistemli olarak düzenleyen kanun aşağıdakiler den hangisidir?
A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C) Borçlar Kanunu
B) Belediyeler Kanunu D) Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
E) 3008 sayılı İş Kanunu

2. Türkiye'de kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek amacıyla çıkarılan ilk kanuni düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu C) Meadin Nizamnamesi
B) Dilaver Paşa Nizamnamesi D) Mecelle E) İş Kanunu

3. Türkiye'de Tanzimat'tan önceki dönemde çalışanlara ve ailelerine gerektiğinde yardım eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teavün sandığı C) Malulin örgütü
B) Acazet-i hal sandığı D) Yaşlılık, ölüm sandığı E) Yardımlaşma örgütü

4. Taylor'un iş örgütleyicisi olarak tanınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomatik makinelerin geliştirilmesi için çalışması
B) Kayıt sistemlerini geliştirmesi
C) İş analizlerine önem vermesi
D) İşlerin iyi organize edilmesi gerektiğine inanması
E) Biomekanik çalışmalara öncülük etmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi işverenin, iş kazası sonucunda karşılaştığı doğrudan mali¬yetlerden biridir?
A) Kaza sırasında tamamen veya kısmen tahrip olan hammadde ve ürünlerden doğan kayıplar
B) Adli makam ve yetkililerce yapılan inceleme ve soruşturmaların maliyeti
C) Kazaya uğrayan işçilerin yeniden işbaşı yapmalarından sonra verimlerinin düşmesinden kaynaklanan
kayıplar
D) Doktor, İlaç. tedavi ve bakım masrafları
E) Kaza nedeniyle üretimdeki gecikmeler neticesinde, ürünlerin zamanında teslim edilememesinden
kaynaklanan kayıplar

6. Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliğinin amaçlarından biri değildir?
A) Çalışanların daha üst düzey teknolojiyle çalışmalarını sağlamak
B) Çalışanların çalıştıkları işe uyumlarını sağlamak
C) Uğranılan zararı objektif ve bilimsel olarak belirlemek
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar görenlerin yeniden çalışabilmelerini sağlamak
E) Ortaya çıkan sağlık zararlarını tespit etmek ve tedavisini sağlamak

7. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazasıdır?
A) Kadın sigortalının çocuğunu okula götürürken geçirdiği kaza
B) Sigortalının Öğle tatilinde işyeri otoparkında gsçirdiğ kaza
C) Sigortalının işverenin verdiği bir işi yapmaya giderken kendi iradesiyle karıştığı kavga sonucu
yaralanması
D) Sigortalının kendi arabasıyla İşe gelirken geçirdiği kaza
E) Sigortalının lojmanında intihar etmesi

8. İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İş kazası sonucunda çalışana parasal yardım yapılırken meslek hastalığı sonucunda sadece sağlık
yardımı yapılması
B) İş kazası kişisel koşullara bağlı olarak çıkarken meslek hastalığının çevresel koşullara bağlı olarak
çıkması
C) Meslek hastalığının tekrarlanan sebeplerle ortaya çıkmasına rağmen iş kazasının aniden ortaya çıkması
D) iş kazası önlenebilir olmakla birlikte meslek hastalığının önlenemez olması
E) İş kazasının meslek hastalığına kıyasla çalışanlara daha fazla zarar vermesi

9. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan kişisel özelliklerden biri değildir?
A) Yaş C) İşçinin mevkii
B) Medeni durum D) Uykusuzluk E) Eğitim düzeyinin düşüklüğü

10. Meslek hastalığı kabul edilen hastalıklar ile bu hastalıkların işten ayrıldıktan en gec ne kadar zaman sonra ortaya çıkması durumunda, o işten ileri gelmiş kabul edileceğini belirten düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu
B) İş Kanunu
C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) Tehlikeli İşler Tüzüğü
E) Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü


11 Aşağıdakilerden hangisi üretim organizasyo¬nuna bağlı kaza nedenlerinden biri değildir?
A) İşyerlerinin küçük ölçekli olması
B) İşe alınan işçilerin işin gerektirdiği tecrübe, bilgi, eğitim ve beceri düzeyine sahip olmaması
C) Atmosfer ve basıncın insanların dayanabileceği sınırların üstüne çıkması
D) Makinelerin yerleştirilme ve çalıştırılma düzeninin insan doğasına uygun olması
E) Bakım-onarım çalışmaları yapılmaksızın, uzun çalışma sürelerinin uygulanması

12. Aşağıdakilerden hangisi enfraruj ışınların yol açtığı meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemlerden biridir?
A) İşyerinde yeterli havalandırmanın yapılması
B) Koruyucu malzeme kullanılması
C) Periyodik tıbbi muayenelerin yapılması
D) Kişisel temizliğe önem verilmesi
E) Toz kontrolü yapılması

13. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada uygulanacak yöntemlerden biri değildir?
A) İşçilerin dengeli ve yeterli beslenmeleri
B) Mühendislik revizyon
C) İş güvenliği disiplinini sağlama
D) İşe uygun işçi seçme
E) İnandırma ve özendirilme

14. Aşağıdakîlerden hangisi ergonominin ele aldığı konulardan biridir?
A) İş güvenliği müfettişleri yetiştirmek
B) Yerine getirilmeyen iş güvenliği önlemlerini yetkilere bildirmek
C) Disiplin tedbirlerini belirlemek
D) Tehlike analizi yapmak
E) Sık sık kaza yapan işçileri saptamak

15. Aşağıdaki kurumlardan hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim yetkisine sahip değildir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Sağık Bakanlığı
C) Milli Savunma Bakanlığı
D) Milli Prodüktivite Merkezi
E) Belediyeler

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de istatistiksel verilerle ilgili karşılaşılan sorunlardan biri değildir?
A) SSK istatistiklerinin olduğundan daha az iş kazasını yansıtması
B) Bağ-Kur mensuplarının çalıştığı iş yerlerine ait güvenilir rakamların olmaması
C) SSK istatistikleriyle ilgili yetersizliklerde ihmal veya kusurun olması
D) SSK istatistiklerinde aslında iş kazası sayılmaması gereken olayların iş kazası olarak değerlendirilmesi
E) Bütün iş yerlerinin SSK kapsamında olmadığı için verilen rakamlarının düşük olması

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de istatistiksel verilerle İlgili karşılaşılan sorunlardan biri değildir?
A) Bütün iş yerlerinin SSK kapsamında olmadığı için verilen rakamlarının düşük olması
B) Bağ-Kur mensuplarının çalıştığı İş yerlerine ait güvenilir rakamların olmaması
C) SSK istatistiklerinin olduğundan daha az iş kazasını yansıtması
D) SSK istatistiklerinde aslında iş kazası sayılmaması gereken olayların iş kazası olarak değerlendirilmesi
E) SSK istatistikleriyle ilgili yetersizliklerde ihmal veya kusurun olması

18. Aşağıdakiler den hangisi kamu hukuku alanında işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlardan biri değildir?
A) Belediyeler Kanunu C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) Borçlar Kanunu D) Sosyal Sigortalar Kanunu E) İş Kanunu

19. İşverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, kadın ve çocuk işçilerin korunması ve iş sürelerinin düzenlenmesi amacı aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?
A) İşverenlerin işçileri psikolojik ve fizyolojik olarak korumalarına yönelik kurallar
B) İşverenler tarafından alınması gereken teknik tedbirler
C) İşçiyi gözetme borcunu yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar
D) İşin düzenlenmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik kuralları
E) İşyerinin iş güvenliği konusunda örgütlendirilmesi

20. Türkiye'de sosyal haklar ilk kez hangi tarihli Anayasa ile güvence altına alınmıştır?
A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1971
E) 1982

21. I. Borçlar Kanunu
II. Türk Ticaret Kanunu
III. İş Kanunu
IV. Türk Ceza Kanunu
Türkiye'de iş güvenliği önlemlerini alma borcunu yerine getirmeyen işverenlerin hukuki sorumluluklarının düzenlendiği kanunlar, yukarıdakilerden hangileridir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV

22. Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Anayasada yer alan düzenlemeler hangi niteliktedir?
A) Emredici hukuk kuralı niteliğinde
B) Nisbi emredici hukuk kuralı niteliğinde
C) Butlan hukuk kuralı niteliğinde
D) Kısmi emredici hukuk kuralı niteliğinde
E) Batıl emredici hukuk kuralı niteliğinde

23. İş güvenliği kurallarına aykırı yapılan hizmet akitlerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet akdinin uygulanmaya devam etmesi
B) Hizmet akdinin kısmi butlanı
C) Hizmet akdinin bildirimli feshi
D) Hizmet akdinin tarafların anlaşmasıyla sona ermesi
E) Hizmet akdinin geçersizliği

24. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku açısından İşverenin işçiyi gözetme borcu İle ilgili hükümlerin yer aldığı kanunlardan biridir?
A) Emekli Sandığı Kanunu C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) Tatil-i Eşgal Kanunu D) Ticaret Kanunu E) Borçlar Kanunu

25. Özel hukuk kurallarına göre, işverenlerin işyerlerinde işletme tehlikelerine karşı, işçileri koruyucu tedbirler alma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda aşağıdaki yaptı¬rımlardan hangisi uygulanır?
A) Cezai yaptırım uygulanması C) Akdi yaptırım uygulanması
B) İşyerinin kapatılması D) Tazminat ödenmesi E) İdari yaptırım uygulanması

26. Hizmet akdinin İş güvenliği kurallarına aykırı olarak yapılması sonucu geçersiz sayılması durumunda ortaya çıkan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle gideri lir?
A) İşverenin belirlediği koşullarla C) Mahkeme kararıyla
B) Genel hükümlerle D) Sendikanın işverenle görüşme tutanaklarıyla E) Valiliğin kararıyla

27. İşverenin, işçiyi gözetme borcuna aykırılıktan doğan tazminat davalarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 E) 11

28. Aşağıdakilerden hangisi, olağan sebep sorumluluğunun kapsamında değildir?
A) Aile başkanının sorumluluğu C) Hayvan tutucusunun sorumluluğu
B) İstihdam edenin sorumluluğu D) Taşınmaz malikin sorumluluğu
E) Motorlu araç işletenin sorumluluğu

29. İş kazalarıyla ilgili olarak failin kusurlu olup olmadığının tespitinde aşağıdaki kavramlardan hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?
A) Objektif kusur B) Sübjektif kusur C) Olağan kusur D) Kişisel kusur E) Kanuni kusur

30. Sebep sorumluluğu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zarar ortaya çıkmışsa, bu zarara neden olan zararı tazmin etmelidir.
B) Sebep sorumluluğunda zarara yol açanın kusurlu olması önemli ve gereklidir.
C) Sebep sorumluluğu zarara yol açma, zarara neden olma zarara sebebiyet verme düşüncesine
dayanmaktadır.
D) Sebep sorumluluğunun ortaya çıkması için zarara neden olan ve sorumluluğu doğuran olayla meydana
gelen zarar arasında illiyet bağının bulunması yeterlidir.
E) Zarar gören, failin kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir.

CEVAPLAR
1-E 9-D 17-E 25-D
2-B 10-E 18-A 26-B
3-A 11-C 19-D 27-D
4-C 12-B 20-C 28-E
5-D 13-A 21-B 29-A
6-A 14-E 22-A 30-B
7-B 15-D 23-E
8-C 16-C 24-C

zyndan:
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2005-2006 ARA SINAV SORULARI
1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu bilimsel esaslara dayanarak ilk ele alan bilim adamı kimdir?
A) Patissier B) Ramazzini C) Heredot D) Tissot E) Eflatun
2. Türkiye'de sosyal güvenlik anlayışının ilk örneklerinden biri olan yardım örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teavün sandıkları C) Mecelle
B) Temsilciler kurulu D) Feodalite kurumları
E) Esnaf zaviyeleri
3. Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun getirdiği en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Madenlerde asgari ücret uygulamasının getirilmesi
B) Madenlerde çalışanlara haftada bir gün tatil uygulamasının getirilmesi
C) Madenlerde azami çalışma yaşı uygulamasının getirilmesi
D) Madenlerde kadın işçi çalıştırılmasının yasaklanması
E) Madenlerde günlük iş süresinin 8 saatle sınırlandırılması
4. Aşağıdaki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden hangisi ilk olarak Almanya'da uygulanmaya başlamıştır?
A) Meslek hastalıklarının tedavisi için hastanelerde özel bölümler kurulması
B) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilk yasal düzenlemelerin yapılması
C) Bilimsel esaslara dayalı olarak işçi sağlığı ve İş güvenliği konusunun ele alınması
D) Kazaya uğrayanlara tazminat ödenmesi
E) Fabrikalarda işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun getirilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi işverenin İş kazası veya meslek hastalığı sonucu karşı karşıya kalacağı dolaylı maliyetlerden biridir?
A) Sigortalıya ödenen tazminatlar C) Üretimde ortaya çıkan azalmalar
B) Malullük aylıkları D) Ölüm tazminatları
E) Sürekli iş göremez aylıkları
6. Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu karşı karşıya kaldığı kayıplardan biridir?
A) Cezai ödemeler C) Üretim ve verimlilikte ortaya çıkan azalmalar
B) Kaza nedeniyle ortaya çıkan hasarlar D) Tedavi ve bakım masrafları
E) Gelir düzeyinde azalmalar
7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çeşitli nedenlerle üretim hızını attırmasıyla birlikte, yasal düzenlemelerin yapılması ve çözümlerin oluşturulması amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun önem kazanmasının nedenlerinden biridir?
A) Teknik zorunluluklar C) Üretimden kaynaklanan zorunluluklar
B) Sosyal zorunluluklar D) Ekonomik zorunluluklar
E) Örgütsel zorunluluklar
8.Aşağıdakilerden hangisi planlı ve bilimsel şekilde yapılan iş güvenliği harcamalarının işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Psikolojik bunalımların azalması C) Verimliliğin artması
B) İş kazası ve meslek hastalıklarının azalması D) Üretimin artması
E) Hammaddenin korunması
9. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kendilerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmalarına yol açan fizyolojik faktörlerden biridir?
A) Duygusal durum B) Gelir durumu C) Yorgunluk D) Yaş E) Algılama hız
10. Üretim organizasyonuna bağlı iş kazalarına neden olan en Önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makineler B) Çevre C) Devlet D) İşverenler E) İşçiler
11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerden ileri gelen meslek hastalıklarına neden olamaz?
A) Krom B) Cıva C) Karbontetra klorür D) Kurşun E) Radyoaktif mineraller
12.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında makinelerin yol açtığı kaza nedenlerinden biridir?
A) Makinelerin asıl kullanım alanları ve amaçları dışında kullanılması
B) Makinelerin yerleştirilme ve çalıştırılma düzeninin insan doğasına ve yapısına uygun olmaması
C) Kişiler işe alınırken işin gerektirdiği bilgi, tecrübe, eğitim ve beceri düzeyine dikkat edilmemesi
D) Makineyle çalışacak kişilere çalışacakları makinelerle ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi verilmemesi
E) Sıkışık bir yerleştirme düzeninin olması
13. Bir İşyerinde tehlikenin bilinmesi, tehlikelerin analizi, tehlikeleri önleme yolları, tedbirlerin uygulanması gibi hizmetlerin yapılmasına ne ad verilir?
A) İnandırma C) İşe uygun işçi seçme
B) Mühendislik revizyon D) İş güvenliği disiplininin sağlanması
E) İşçileri özendirme
14. Aşağıdakiler den hangisi işyerlerinde kimyasal maddelerin yol açtığı meslek hastalıklarına karsı alınabilinecek önlemlerden biridir?
A) Koruyucu krem kullanılması C) Islak çalışma yöntemlerinin kullanılması
B) Eldiven kullanılması D) Kişisel temizliğe önem verilmesi
E) Çalışma süresince dozimetre kullanılması
15.Aşağıdakilerden hangisi işyerinde, iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma düzeni oluşturmada uygulanacak yöntemlerden biri değildir?
A) İşe uygun işçi seçme
B) Mühendislik revizyon
C) İnandırma ve özendirme
D) İş güvenliği disiplinini sağlama
E) İşçilerin dengeli ve yeterli beslenmeleri
16. Aşağıdakilerden hangisi işçilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?
A) Seroprofilaksi
B) Saçtık harcamalarının ödenmesi
C) Erken tanı çalışmaları portör aramaları
D) Saflık eğitimi
E) Hastalanan işçilerin işe dönüş muayeneleri
17. İş Kanununa göre kurma izni ve işletme belgesi aşağıdakiler in hangisinden alınır?
A) Valilik
B) Belediye
C) Sanayi Odası
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E) Milli Prodüktivite Merkezi
18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
A) Ticaret Bakanlığı
B) Belediyeler
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı
19. Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlardan biridir?
A) Ticaret Kanunu
B) Tatil-İ Eşgal Kanunu
C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) Emekli Sandığı Kanunu E) Sendikalar Kanunu
20.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşılan sorunlardan biridir?
A) İlgili kurum ve kuruluşların az sayıda olması
B) Rakamsal verilere ulaşmanın güç olması
C) Rehabilitasyon çalışmalarına büyük harcamalar yapılması
D) Üretim sisteminin büyük ölçekli İşletmelere dayanması
E) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemelerin yetersiz olması
21.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkındaki Tüzük aşağıdaki kanunlardan
hangisine dayanılarak çıkarılmıştır?
A) Belediyeler Kanunu
B) Ticaret Kanunu
C) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) Sosyal Sigortalar Kanunu
E) İş Kanunu
22..AşağıdakiIerden hangisi 1982 Anayasası ile belirlenen sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
A) Klasik liberalizmi savunmak ve uygulamak
B) Sosyal adaleli ve böylece toplumsal dengeyi sağlamak
C) Kişilerin özgürlüğünü geliştirmek
D) Sosyal güvenliği devlet güvencesi altında gerçekleştirmek
E) İş güvenliği mevzuatını yenilemek, geliştirmek,mevzuatın uygulanmasını denetlemek
23. İş güvenliği önlemlerini alma borcunu yerine getirmeyen işverenlerin hukuki sorumluluğu¬na ilişkin düzenlemelere yer veren kanunlar aşağıdakiler in hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Türk Ceza Kanunu - Emekli Sandığı Kanunu
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu - Sosyal Sigortalar Kanunu
C) Borçlar Kanunu- 4857 sayılı İş Kanunu
D) Ticaret Kanunu- Türk Ceza Kanunu
E) Sendikalar Kanunu - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
24. Aşağıdakilerden hangisi; işçi ile işveren arasında kişisel bir ilişki kurulmasına ve işçinin işverene bağımlı hale gelmesine neden elan akitlerden biridir?
A) Nakliye akdi
B) İstisna akdi
C) Vekalet akdi
D) Hizmet akdi E) Neşir sözleşmesi
25. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanunu'nun işverene işçiyi gözetme borcu çerçevesinde yüklediği görevlerden biridir?
A) Çalıştırdıkları sigortalıların primlerini kuruma yatırmak
B) İşe uygun işçi çalıştırmak
C) İşçiye koruyucu araç ve gereç sağlamak
D) İş kazasına uğrayan sigortalıyı Sosyal Sigortalar Kurumu işe el koyuncaya kadar işyerinde bekletmek
E) İşyerinde çocuk bakım yerleri açmak
26. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili hükümlerin yer aldığı kanunlardan biridir?
A) Emekli Sandığı Kanuni.
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) Tatil-i Eşgal Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) Ticaret Kanunu
27. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu'nun 332. maddesi ne göre, işverenin gözetim borcu kapsamındaki önlem alma yükümlülüklerinden biri değildir?
A) Sağlığa uygun çalışma yeri sağlanması
B) Sağlığa uygun yatacak yer sağlanması
C) İşyeri tehlikelerine karşı İşçilerin korunması
D) İşçilere sendika kurma hakkının sağlanması
E) İşin amacına uygun çalışma yeri sağlanması
28. İş kazalarıyla ilgili olarak failin kusurlu olup olmadığının tespitinde aşağıdaki kavramlardan hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?
A) Kişisel kusur
B) Sübjektif kusur
C) Objektif kusur
D) Kanuni kusur
E) Olağan kusur
29. Sebep sorumluluğu konusunda aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sebep sorumluluğu zarara yol açma, zarara neden olma, zarara sebebiyet verme düşüncesine
dayanmaktadır.
B) Zarar gören, failin kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir.
C) Zarar ortaya çıkmışsa, bu zarara neden olan zararı tazmin etmelidir.
D) Sebep sorumluluğunun ortaya çıkması için zarara neden olan ve sorumluluğu doğuran olayla meydana
gelen zarar arasında illiyet bağının bulunması yeterlidir.
E) Sebep sorumluluğunda zarara yol açanın kusurlu olması önemli ve gereklidir
30. Zorunlu su hakkı aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisine dayanmaktadır?
A) Akdi sorumluluk
B) Haksız fiil sorumluluğu
C) Kusur sorumluluğu
D) Hukuka uygun müdahaleden doğan sorumluluk
E) Sebep sorumluluğu

CEVAPLAR
1-B 11-E 21-E
2-A 12-A 22-A
3-E 13-B 23-C
4-D 14-C 24-D
5-C 15-E 25-A
6-E 16-B 26-B
7-B 17-D 27-D
8-A 18-A 28-C
9-C 19-C 29-E
10-D 20-B 30-D

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git