Gönderen Konu: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..  (Okunma sayısı 4918 defa)

ESİN AVŞAR

 • Ziyaretçi
1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« : Kasım 19, 2007, 13:39:02 »
 Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları

Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
Ahlak Kuralları

 Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
Ahlak Kuralları

 Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
Ceza

Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
Objektif Ahlak Kuralı

 Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
Din Kuralları

 Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
Ahlaki Görüşleri

Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
Objektif-Subjektif olarak

 Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
Hukuk Kuralları

 Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
Görgü Kurallarına

 Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
Alay edilme

 Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
Objektif Ahlak Kuralları
Subjektif Ahlak Kuralları
Din Kuralları
Hukuk Kuralları

 Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
Alay Edilme

Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
Yalan Söylemek


15. Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
Ceza

16. Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
Yokluk
Butlan
Tek taraflı bağlamazlık

17. Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
Kamulaştırma (İstimlak)

18. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
Tek taraflı bağlamazlık

19. Hukuk kurallarının müeyyideleri?
Ceza
Cebri icra
İptal
Tazminat
Hükümsüzlük


20. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
İptal

21. Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
Cebri İcra

22. Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
Kamu Hukuku
Özel Hukuk

23. Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
Ceza

24. Disiplin Cezaları?
Uyarma
Kınama
Kusur Bildirme
Meslekten Çıkarma


25. İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
Sayıştayın mali alandaki kontrolü

26. Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
Anayasa Yargısı
İdari Yargı
Askeri Yargı
Adli Yargı

27. Servet üzerinden alınan vergiler?
Emlak Vergisi
Motorlu Taşıtlar vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Taşıt alım vergisi

28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
Gizli Olması
Tek dereceli olması
Oyların dökümünün açık olması
Serbest Olması

29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1982

30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
Genel idare merkez teşkilatı
Üniversiteler
Genel İdare taşra teşkilatı
Belediyeler

31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
Kanunilik İlkesi

32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
40 Yaşını doldurmuş olmak
Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
Üniversite bitirmiş olmak
Türk vatandaşı olmak

33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
Genellik

34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
Cumhurbaşkanı

35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
Danışma Meclisi

37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
Anayasada

38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
İl

40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Anayasa Hukuku

41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM

42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
Kanunilik

44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
Taşra Teşkilatı

45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
550

46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
18-30

47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Medeni Hukuk

48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
Bono
Poliçe
Makbuz senedi
Çek

49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
Kanunlar İhtilafı

50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
Menfaatleri zıt iki taraf

51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
Şahsın Hukuk

52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
Tereke

53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
2-50

54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
Medeni Hukuk

55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
Komandit

56. Özel Hukukun Dalları?
Ticaret Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Devletler Özel Hukuku

57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
Limited

58. Özel Sigorta Türleri?
Kara Sigortası
Deniz Sigortası
Can Sigortası
Mal Sigortası

59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
1926

60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
Bono
Poliçe
Çek

61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması

62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
Hisse Senedi

63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
Geminin bağlı olduğu devleti

64. Medeni Hukukun Dalları?
Aile Hukuku
Şahsın Hukuku
Eşya Hukuku
Miras Hukuku

65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
Tacir


66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak

67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
Yabancılık unsuru

68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
Navlun

69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
Kanunlar İhtilafı

70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
Navlun Sözleşmesi

71. Ticaret Şirketleri?
Anonim
Limited
Kolektif
Komandit

72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
Aile Hukuku

73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
Meclis İç Tüzüğü ile

74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
Yazılı

75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
15
76. Kanunların Özellikleri?
Yazılı
Genel
Soyut
Sürekli

77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
Yargıtay

78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?
1971

79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
Yardımcı

80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
Tali Kaynak olmasını

81. Kanun Teklifi Ne demektir?
Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi

82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
45

83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
Danıştay

84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
Özel örf ve Adet kuralları

85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
Karma Nazariye
Menfaat nazariyesi
Hürriyet nazariyesi
İrade nazariyesi

86. Sınırlı ayni haklar neyin kapsamında yer alır?
Mamelek Hakları

87. Şahsi İrtifak Haklarına bir örnek?
İntifa Hakkı

88. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
Kişisel Haklar

89. Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?
Kamu Hakları

90. Konut dokunulmazlığı hakkı neyin kapsamındadır?
Temel Haklar

91. Özel Hakların konularına göre tasnifi nedir?
Mamelek
Şahsiyet

92. Çalışma hakkı ne tür bir haktır?
Sosyal ve ekonomik

93. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir?
Ayni hak

94. Yazarın kitabı üzerinde sahip bulunduğu hakka ne ad verilir?
Telif Hakkı

95. Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiye ne denir?
Hak

96. Kamu hakları içerisinde yer alan kişisel haklar?
Din ve Vicdan hürriyeti hakkı
Mülkiyet Hakkı
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
Özel hayatın gizliliği hakkı

97. Özel hakların gayelerine göre yapılan ayırım?
Yenilik doğuran
Alalede

98. Sahibine en geniş yetkileri veren herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu haklara hukukta ne denir?
Mutlak Haklar

99. Kurucu yenilik doğuran haklar?
Satım sözleşmesi yapılması
Kira sözleşmesi yapılması
Vekalet sözleşmesi yapılması
Ariyet sözleşmesi yapılması


100. Noter veya yetkili resmi makamlar tarafından düzenlenen yazılı belgelere ne ad verilir?
Resmi Senet

Reklamlar


AÖF Cafe Forumu | Açıköğretim Öğrencileri ve Mezunları

1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« : Kasım 19, 2007, 13:39:02 »

SEÇKİN

 • Ziyaretçi
Ynt: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2008, 22:29:13 »
esin hanım bu sorulrı test biçiminde göremezmiyiz...yardimcı olursanız

ESİN AVŞAR

 • Ziyaretçi
Ynt: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2008, 22:53:57 »
esin hanım bu sorulrı test biçiminde göremezmiyiz...yardimcı olursanız
Merhaba ,
http://www.murategitim.com adresınden ,uygulamalı onlıne sınav sorularına gırerek tum sorumlu oldugun derslere yonelık test sorularını bulabılırsın .. cozdugun soruların cevaplarını yanıt anahtarına gırerek kac dogru kac yanlış yaptıgını ve hangı konularda eksıklıgının oldugunu  gorebılırsın .. bu sıteye uye gırışi yapman da gerekmıyor.
SEÇKİN

 • Ziyaretçi
Ynt: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« Yanıtla #3 : Ocak 13, 2008, 00:03:56 »
esin, cim geç gördüm bana cevabını verdiğini.sorularla ilgili konuları....tşşşkküürrr ederim....

Çevrimdışı sibelim

 • iyi niyet üyesi
 • Daimi Uye
 • ****
 • İleti: 267
 • Teşekkür: 22
 • Beni gidi beniii(:(:
  • http://sibelim89com.tr.gg/PROF%26%23304%3BL-.--.-.htm
Ynt: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« Yanıtla #4 : Ocak 13, 2008, 00:08:12 »
esin gerçekten çok saol:)

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Ynt: 1.sınıflar için HUKUK -(temel Hukuk ) soruları ..
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2010, 22:22:09 »
güncel...

 

Yandex.Metrica