Gönderen Konu: Türkiye Ekonomosi Deneme Soruları  (Okunma sayısı 1526 defa)

yucel_beyoglu

  • Ziyaretçi
Türkiye Ekonomosi Deneme Soruları
« : Eylül 21, 2007, 21:55:40 »
Türkiye Ekonomosi Deneme Soruları
--------------------------------------------------------------------------------
1. Osmanlıda genellikle 17. ve 18. yüzyıl sonra-sında, taşrada merkeze karşı gelişmiş olan zengin, seçkin yönetici zümreye ne ad verilir?

A) Ağa
B) Kapitalist
C) Âyân zümresi
D) İltizam
E) Avam


2. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya sistemine eklemlen-me aşamasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinden tarımsal ihracatın artması
B) Avrupa’dan yapılan ithalatın dokumacılığı geri-letmesi
C) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sanayi üreti-min artması
D) İngilizler ve Almanların ülkeye demiryolu hatları inşa etmesi
E) Anadolu köylüsünün piyasa için üretim yapma-ya başlaması


3. Osmanlı İmparatorluğunda 16-18. yüzyıllarda, Avrupa ülkelerinde başlamış olan merkantilist politikalarla tezat teşkil eden uygulama aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Avrupa devletlerinin tacirlerine imtiyazlar veril-mesi
B) Düzenli ordunun büyümesi
C) Devletin ithalatı destekleyip, ihracatı denetle-mesi
D) Devletin bütçe açıklarını karşılamak için yeni vergiler salması
E) Devletin zanaatkârların mamullerine narh uy-gulaması4. Aşağıdakilerden hangisi 1940-1945 yılları ara-sında Türkiye Cumhuriyeti’nin II. Dünya Sava-şı'nın ağır iktisadi etkilerini hafifletmek için aldığı önlemlerden biri değildir?

A) Sanayileşme programına hız vermek
B) Çalışma süresini uzatmak
C) Özel işletmelere geçici olarak el koymak
D) Temel ihtiyaç mallarını ve***ayla dağıtmak
E) İthalatta ve iç ticarette fiyatlara azami sınırlar koymak5. Metalist para sistemlerinde, paranın içindeki değerli maden oranlarını azaltma işlemlerine ne ad verilir?

A) Kuruş
B) Gini
C) Âyân
D) Kaime
E) Tağşiş6. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda sanayi devriminin etkisi altında yaşanan gelişmeler-den biri değildir?

A) Sanayileşen ülkelerin, sanayileşmemiş ülkelere ordularını göndererek bunları sömürgeleştirme-leri
B) Sanayileşen ülke devletlerinin kendi ülkelerin-deki sermaye birikimini desteklemesi
C) Sermayedar sınıfın tarımı ve sanayiyi makine-leştirmesi
D) Yapılan düzenlemelerle merkez-çevre ülke ay-rışmasının ortadan kalkması
E) Avrupa kıtasında sermaye birikiminin hızlan-ması7. Osmanlı İmparatorluğunda geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasında olan bürokratların maaşı karşılığında kendilerine tevcih edilen tı-mar topraklarına ne ad verilir?

A) Has
B) Tımar
C) Zeamet
D) Dirlik
E) Aşar8. Türkiye’de istihdamın sektörel dağılımı ince-lendiğinde, istihdam içindeki payı en yüksek olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım
B) Enerji
C) Mali kurumlar
D) Maden
E) Ticaret9. Türkiye’de GSYİH’nın büyüme performansı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?

A) 1978-1980 arasındaki yıllarda bir ekonomik da-ralma ve kriz yaşanmıştır.
B) 1981-1988 döneminde sürekli pozitif büyüme yaşanmıştır.
C) Finansal serbestlik sürecinde dışsal şoklara dayalı bir genişleme ve daralma süreci yaşan-mıştır.
D) 1989 yılından sonra yüksek hızda ve istikrarlı büyümüştür.
E) 1969-1977 arası sürekli pozitif değer almıştır.10. Türkiye’de GSYİH’nın bölgesel dağılımı ince-lendiğinde, GSYİH’dan en düşük pay alan böl-ge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz
B) Marmara
C) Doğu Anadolu
D) Karadeniz
E) Güney Doğu Anadolu11. Türkiye'de kişi başına milli gelir, Atlas yönte-mi hesabıyla 3000 dolar ise bu rakam aşağı-dakilerden hangisini gösterir?

A) Ülke içinde üretilen gayrisafi milli hasılanın ül-kenin bireyleri arasında eşit bölündüğünü
B) En yüksek kişi başına milli gelir ile en düşük ki-şi başına milli gelirin karşılaştırıldığını
C) Türkiye'de yaşayan bir bireyin ortalama refah düzeyinin, ABD'de yılda 7000 dolar kazanan bir bireyin refah düzeyine eşit olduğunu
D) Ülke ekonomisinin sektörel dağılımını
E) Gelirde zaman içinde meydana gelen değişimi12. Türkiye’de 1995 yılından sonra GSYİH içerisin-deki payı %50’nin üzerine çıkan sektör aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Sanayi
B) Ulaştırma
C) Dokuma ve giyim
D) Hizmetler
E) Tarım13. Türkiye'de 2000 yılı baz alınarak bölgelere göre üretilen yurt içi hasılanın GSYİH oranına bakıl-dığında, bölgelerin GSYİH'dan aldıkları paylar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) % 38 Marmara, % 17 Ege, % 16 İç Anadolu
B) % 43 Marmara, % 25 Ege, % 20 İç Anadolu
C) % 45 Ege, % 30 Marmara, % 13 İç Anadolu
D) % 35 Marmara, % 30 Marmara, % 23 Ege
E) % 52 Marmara, % 20 Ege, % 16 İç Anadolu14. Türkiye’de toplam yatırımların GSMH’ya oranı 1968 ile 2001 arası dönemde hangi aralıkta değişmiştir?

A) % 50 ile % 55
B) % 10 ile % 15
C) % 20 ile % 25
D) % 35 ile % 40
E) % 40 ile % 5015. Belli bir yılda ekonomideki üretim araçları top-lamını artırmaya yönelik harcamalara ne ad ve-rilir?

A) Ticarete konu olan özel sektör yatırımları
B) Turizm yatırımları
C) Makine-teçhizat yatırımları
D) İnşaat yatırımları
E) Kamu yatırımları16. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönem-de özel sektör yatırımlarının önemli ölçüde azalmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Politik belirsizlik ve reformların yavaş yapılması
B) Düşük ücret politikaları sonucunda iç talebin azalması
C) Devalüasyonların göreli yatırım malı fiyatlarını hızla yükseltmesi
D) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hızla artması
E) Yapısal uyum politikalarındaki yatırımları durduran sapmaların meydana gelmesi17. Türkiye’de 2002 yılında özel sektör yatırımları-nın en yoğun olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bina dışı inşaat
B) Makine ve teçhizat
C) Stok değişimleri
D) Bilgi teknolojileri
E) Bina inşaatı18. Aşağıdakilerden hangisi yatırımları etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İstikrarsızlık
B) Faiz oranı
C) Sermaye stoku
D) Büyüme
E) Kârlılık19. İzin verilen yabancı sermayenin sektörel dağı-lımında, hizmetler kaleminin oranı 1982 yılında aşağıdakilerden hangisidir?

A) 39
B) 25
C) 20
D) 27
E) 15(1) I - Yatırım indirimi

(2) II - Katma değer vergisi istisnası

(3) III - KKDF muafiyeti

(4) IV - Döviz tahsisi

(5) V - Gümrük vergisi istisnası20. Yukarıdakilerden hangisi yatırımlara sağlanan destek unsurlarıdır?

A) III, IV ve V
B) II ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) I ve III21. İmalat sanayinde büyüme kalıplarına göre sa-dece verimliliğin arttığı ve yatırımların katma değere oranının %18’in altında kaldığı sektöre ne ad verilir?

A) Statik-etkin sektör
B) Dinamik sektör
C) Kapasite kullanımına dayalı büyüyen sektör
D) Yaygın büyüme gösteren sektör
E) Yoğun büyüyen sektör22. Mark-up fiyatlama yöntemine göre, kâr payları-nın hesaplanmasında dikkate alınan iki temel maliyet unsuru aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) Ücretler – Kredi faizleri
B) Ücretler – Ücret dışı girdi maliyetleri
C) Döviz kuru – Faiz oranı
D) Girdi maliyetleri – Faiz oranı
E) Kira – Döviz kuru23. Özel sektörde, alt sektörlerin özel sektörün katma değeri içindeki payları istihdam payla-rından yüksek çıkmasına rağmen, bu durumun tek istisnası aşağıdaki sektörlerden hangisin-de yaşanmıştır?

A) Dokuma
B) Enerji
C) İmalat
D) Otomotiv
E) Sanayi24. Türkiye’de krizin yaşandığı 1994 yılında aşağı-daki büyüme kalıplarından hangisi ortaya çık-mıştır?

A) Durgun - emek kullanımına dayalı büyüme ka-lıbı
B) Daralan - birikimsiz büyüme kalıbı
C) Durgun - yoğun büyüme kalıbı
D) Dinamik - kapasite kullanımına dayalı büyüme kalıbı
E) Dinamik - yoğun büyüme kalıbı25. Türkiye’de özel imalat sanayinde işyeri başına ortalama işçi sayısı kaçtır?

A) 1000’in üstünde
B) 400 - 450
C) 250 - 300
D) 100’ün altında
E) 750 - 80026. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 1930’lu yıllarda başlayan tarımsal yapı değişikliği için atılan adımlardan biri değildir?

A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
B) Zirai kombinaların kurulması
C) Toprak reformunun başlatılması
D) Devlet Ziraat İşletmesinin kurulması
E) Aşar vergisi oranlarının düşürülmesi27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dış satım yaptığı tarımsal ürünlerden biri değildir?

A) Kahve
B) İncir
C) Tütün
D) Turunçgiller
E) Fındık28. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgü-tü’ne üye ülkelerce 1 Ocak 1994 tarihinde im-zalanarak yürürlüğe giren Uruguay turu tarım anlaşmasının genel hükümlerinden biri değil-dir?

A) İç pazarları koruyucu önlemlerin ortaklaştırıla-rak düzeyinin indirgenmesi
B) Sübvansiyonlu dış satım miktarının azaltılması
C) Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin dünya ge-nelinde uyumlaştırılması
D) İşlenmiş tarım ürünlerinin dış ticaretinin yasak-lanması
E) Ülkelerin tarım sektörüne verdikleri iç destekle-rin indirgenmesi29. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genel sosyo - ekonomik yapısı içerisinde tarım sek-törünün yeri belirlenirken göz önünde bulun-durulan etkenlerden biri değildir?

A) İstihdam payı
B) Etnik-politik etkiler
C) Sektörün ulusal gelire katkısı
D) Ülkenin gıda ürünlerinde kendine yeterlilik du-rumu
E) Talep yaratma gücü30. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Tarım Reformu Uygula-ma Projesinin alt projelerinden biri değildir?

A) Proje destek hizmetleri
B) Tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi
C) Tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılan-dırılması
D) Doğrudan gelir desteği
E) Çiftçi geçiş programı

Cevap Anahtarı
1. C -
2. C -
3. C -
4. A -
5. E -
6. D -
7. C -
8. A -
9. D -
10. C -
11. C -
12. D -
13. A -
14. C -
15. C -
16. D -
17. B -
18. C -
19. A -
20. D -
21. C -
22. B -
23. A -
24. B -
25. D -
26. E -
27. A -
28. D -
29. B -
30. B
Para Falan İstemez... :bigg